Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK verziószám: 2021.02.25v1

Amely a Schunder László egyéni vállalkozó; székhely: 9019 Győr, Szent László út. 33, Adószám: 57161606 – 1 – 28 az ALA2you.com internetes címen elérhető honlap (továbbiakban: „Honlap”) Üzemeltetője és egyben Eladó (a továbbiakban: „Üzemeltető”), másrészről a honlapra látogató, vagy ott megrendelést leadó 18. életévét betöltött nagykorú természetes és jogi személy lehet, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, mint vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) jogügyleteire alkalmazandó, és amelynek tartalmát a Vásárló megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

1. A tevékenység jogszabályi alapjai:

A Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, 2014. március 15-től a 2013. évi V. törvény;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény;

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény.

2. A szerződés tárgya és tartalma

2.1. Az Üzemeltető és Vásárló között a 2.2. pontban leírt, a honlapon elvégezhető szerkesztési és vásárlási folyamat lefolytatásával és az így előállított termékterv internetes „kosárba” helyezésével és megrendelésével az Üzemeltető, mint Eladó és a Vásárló között adásvételi szerződés jön létre, melynek tárgya a Vásárló által megtervezett, vagy kiválasztott kerámia, műanyag, fa, fém vagy egyéb alapanyagból készült termék (a továbbiakban a weboldalon megrendelhető: „Termék”) adásvétele.

Az adásvételi szerződés alapján az Üzemeltető köteles a termék tulajdonát a Vásárlóra átruházni és a terméket a Vásárló birtokába bocsátani, a Vásárló pedig köteles a vételárat megfizetni és a terméket átvenni.

Az internetes vásárlás során létrejött szerződés nyelve a magyar. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt az Üzemeltető nem iktatja.

2.2. Szerkeszthető termékek esetén: A Vásárló a Honlapon kiválasztja, hogy milyen fizikai terméket kíván megrendelni. Ezt követően kiválasztja az Üzemeltető által a honlapon felajánlott opciók közül a megfelelő képet, vagy pedig a honlapon található applikáción keresztül felölti a saját tulajdonában álló képet. Ezt követően a kiválasztott Terméket a kosárba teheti, majd a pénztár oldalon a fizetési módot kiválasztva, megrendelheti, az általa összeállított Terméket. Az oldal használata díjmentes mind addig, amíg a kiválasztott Terméket a Vásárló meg nem rendeli.  Az Üzemeltető ezt követően a Vásárló kifejezett kérésére legyártja a Terméket.

A Termékre szublimációs eljárással kerül a kiválasztott kép, amely szerint az a Termék elválaszthatatlan részévé válik. Az Üzemeltető a Vásárló által szerkesztett látványtervet a gyártást követően nem őrzi meg, azt nem tárolja. Az Üzemeltető fenntartja a jogosultságot, hogy a képeken gyártástechnológiai okokból utó – szerkesztést hajtson végre. A Vásárló tudomásul veszi, hogy a honlapon történő látványszerkesztő applikáció nem ad pontos képet az elkészült termékről, különös tekintettel a különböző monitorok, elektronikus eszközök által történő szín-és aránytorzításra illetve a gyártási sajátosságokból történő eltérésekre.

2.3. Nem szerkeszthető termékek esetén: A Vásárló kiválasztja a terméket, melyet a Kosárba helyet. Ezt követően a a pénztár oldalon a fizetési módot kiválasztva, megrendelheti, az általa összeállított Terméket. Az oldal használata díjmentes mind addig, amíg a kiválasztott Terméket a Vásárló meg nem rendeli.

3. A vételár megfizetése

3.1. A kiválasztott, vagy megtervezett termék vételárát bankkártyával vagy utánvéttel lehet megfizetni.

3.2. A bankkártyával történő fizetés esetén a szerződés Üzemeltető általi teljesítésének feltétele, hogy a termék vételára az Üzemeltető számláján jóváírásra kerüljön.

Amennyiben a termék vételára a megrendelés leadását követő 3. (harmadik) banki napig nem kerül jóváírásra a bankszámlán, úgy az Üzemeltető jogosult az adásvételi szerződéstől egyoldalúan elállni, és ebből eredően vele szemben semminemű kártérítési igény nem támasztható.

4. A termék átadása – átvétele

4.1. A terméket az Üzemeltető a megrendelés napjától számítva maximum 5 munkanapon belül kiszállítás céljából átadja egy szerződött futárcégnek vagy a Magyar Postának. (Továbbiakban: Szállítmányozó) Technikai probléma esetén az átadás tolódhat, annak mértékéről az Üzemeltető köteles értesíteni a Vásárlót. A Szállítmányozó a kiszállítást saját üzletszabályzata szerint végi. A Vásárló köteles olyan címet feltüntetni szállítási címként, ahol a szállítás napján biztosan tartózkodik olyan személy, aki jogosult a Termék átvételére

Az Üzemeltető, mint Eladó nem vállal felelősséget a téves vagy hiányos címzésből adódó sikertelen kézbesítés miatt. Az ebből fakadó plusz költségek (beleértve de nem kizárólagosan az ismételt kézbesítés költségét illetve a Szállítmányozónál felmerült költségeket) a Vásárlót terhelik.

4.2 A csomag rendeltetésszerű a célba érkezésért a Üzemeltető, mint Eladó felelősséget vállal. A csomag nyomkövetése és a kiszállítási értesítések küldése a Szállítmányozó üzletszabályzatának megfelelő módon történik.

4.3. A termék személyes átvételére nincs lehetőség. Amennyiben a Vásárló az Üzemeltető által a honlapon ajánlott szállítási módozatoktól eltérő szállítási módot szeretne, abban az esetben az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a;- ne fogadja el a Vásárló módosításra szolgáló javaslatát b;- kizárja az ebből adódó többletköltségek esetleges viselését.

4.4 A megrendelés elküldésével a Vásárló tudomásul veszi, hogy esetleges gyártási hiba miatt történő termék újra gyártás esetén a kiszállítási idő meghosszabbodhat.

4.5 A Vásárló köteles az átadás – átvétel során meggyőződni a Termék sértetlenségéről. Amennyiben kifogás merül fel, azt a Szállítmányozó felé jegyzőkönyv felvételével haladéktalanul jelezni kell. Ennek hiányában a Termék sértetlenül átvettnek minősül.

5. Elállási jog

Nem egyedi tervezésű (ún. webshop) termékek esetén a Vásárló internetes megrendelés esetén a szerződéstől a termék kézhezvételének napjától számított 14 nap elteltéig indokolás nélkül elállhat, ennek során elegendő az írásbeli elállási nyilatkozatot megküldeni 14 napon belül. Ebben az esetben az Üzemeltető a vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (Termék ára) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríti, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A vásárlót ezen felül egyéb költség nem terheli. Az Üzemeltető követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából vagy a visszaszolgáltatás folyamatá során keletkezett sérülésekból eredő kárának megtérítését.

A vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot az átvétel után megsérült termékre, a hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példánya esetében, ha a csomagolást a Vásárló felbontotta.

Üzemeltető, mint Eladó nem köteles a terméket visszavásárolni, ha azt az a Vásárló nem tudja sérülésmentes állapotban visszajuttatni. Ilyen termék visszaküldése esetén azt a Vásárló költségére az Eladó visszaküldi, vagy felelős őrzésbe veszi.

Az Üzemeltető, mint Eladó nem vállal felelősséget a tévesen leadott rendelés miatt. A vásárló tudomásul veszi, hogy figyelmetlenség okán nem megfelelően megrendelt Termék esetén az Üzemeltető mint Eladó nem vállal semmilyen felelősséget vagy kártérítést.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy egyedi gyártású termék esetén a 14 napos elállási jog nem foganatosítható, mivel az a Vásárló elképzelése alapján került legyártásra, ezáltal más felhasználónak nem értékesíthető. Hivatkozva a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet 14. pontjának 29. § (1) / c) bekezdésére, miszerint:

„A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.”

6. Jótállás

A szerződés tárgyát képező termékekre a jótállás időtartama 6 hónap.

A jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásra és a törésre. A jótállási határidő a termék Vásárló részére történő átadása napjával kezdődik. A termék átadásakor az Üzemeltető a termékhez számlát ad. A jótállási igény a számlával érvényesíthető.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy a számítógépen tervezett látványtól a fizikálisan megvalósított Termék kismértékben eltérhez. A számítástechnikai és multimédiás eszközök által megjelenített színek pedig esetenként kis mértékben eltérhetnek a terméken megjelenő színektől.

Hibás termék visszaküldése esetén a visszaküldés során felmerülő költségek közvetlen a vásárlót terhelik.

Miután a hibásnak vélt termék visszaérkezett az Üzemeltető telephelyére, az Üzemeltető a terméken hibafeltárást végez.

Amennyiben az a rendeltetésszerű állapotától eltér, deformált, anyaghibás, vagy gyári hibás, az Üzemeltető a termék teljes vételárát visszatéríti a vásárlónak a bevizsgálást követő 14 napon belül, mely vételár visszatérítést kizárólag átutalással áll módjában teljesíteni.

Ha a hibafeltárás során a hibásnak vélt terméken külsérelmi nyom (ütődés, törés, rongálás) nyomait állapítja meg, ami nem rendeltetésszerű használatból ered, vagy a hibásnak vélt termék a kiállított számla hiányában érkezik meg, az Üzemeltető a termékgaranciát nem köteles teljesíteni és a terméket ez esetben visszapostázza a vásárlónak.

7. Szerzői jogi rendelkezések

7.1.A Vásárló tudomásul veszi, hogy a Termékeken megjeleníthető ábrák, képek, emblémák, grafikák és fotók (Továbbiakban: ábrák) szerzői, vagy ahhoz kapcsolódó jogai az Üzemeltető vagy pedig egy harmadik személy tulajdonában vannak. A Terméken megjelenő ábrákat semmiféle módon nem használhatja fel, sokszorosíthatja, módosíthatja vagy adhatja tovább, azokkal semmiféle tevékenységet nem végezhet.

7.3. A honlapon található designelemek, a webáruház felépítési elve, a logók, ileltve az üzelemtető megnevezése, az elnevezések és a tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezik. A weboldal megjelenése, design-ja, szerkesztési elve, kódjai, az üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldások, ötletek, megvalósításuk és a logók, az Üzemeltető kereskedelmi megnevezése az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Jövedelemszerzésre nem irányuló szándékkal a szolgáltatás ajánlása céljából, a Honlap képei és linkjei mással megoszthatóak a Honlap vagy az Üzemeltető nevének megjelölésével.

8. Adatvédelmi rendelkezések

8.1. A Vásárló adatainak önkéntes megadása feltétele a honlapon történő megrendelésnek. A Vásárló a rendelés során köteles valós személyes adatait megadni, egyúttal feljogosítja az Üzemeltetőt azok tárolására és kezelésére. A Vásárló feljogosítja az Üzemeltetőt arra, hogy megadott személyes adatait vásárlás esetén a jótállási idő végéig eltárolja, illetve a szállítást lebonyolító harmadik személynek átadja. A regisztráció során megadott adatok módosítását vagy törlését a Vásárló bármikor kérheti írásban, az ala2you.info@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben.

8.2. A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető a Vásárlóval a rendelés teljesítésével kapcsolatos ügyekben kapcsolatba lépjen, telefonon vagy e-mailben. Hozzájárulását a Termék átvételét követően bármikor visszavonhatja írásban, az ala2you.info@gmail.com e-mail címre küldött levélben.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A honlapon megjelenő téves adatfelvitelből származó hibás információért – ideértve a nem megfelelően feltüntetett vételárat és egyéb költségeket is – az Üzemeltető a felelősséget kizárja. Hibás információkból fakadó problémák felmerülése esetén az Üzemeltető a Vásárlót értesíti.

9.2. Az Üzemeltető kizár minden kártérítési, vagy egyéb felelősséget a Honlapon feltüntetett hibás adatokkal összefüggésben.

9.3. A megrendelés megerősítésével a Vásárló kijelenti, hogy a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 3. § szerinti tájékoztatást megkapta. A Vásárló esetleges fogyasztói panaszait, megrendelés lemondását az Üzemeltetőnél írásban érvényesítheti, a fentiekben megjelölt elérhetőségeken. A Vásárló által megadott e-mail címre, illetve az ala2you.info@gmail.com e-mail címre küldött elektronikus levélben történő közlést a felek joghatályosnak fogadják el.

9.4. A Vásárló a rendelés során jelszót választ, amelyet köteles gondosan megőrizni. Az olyan megrendelésért, amelyet a Honlapra a Vásárló jelszavával belépve tettek, a Vásárló felelős.

9.5. A rendelés során megadott adatok helyességéért, valódiságáért és teljességéért a Vásárló felelős. Amennyiben az Üzemeltetőnek hitelt érdemlően tudomására jut, hogy a megadott adatok valótlanok, úgy azonnali hatállyal kezdeményezheti az információ valódiságának ellenőrzését. Az erre irányuló kísérlet eredménytelensége esetén az Üzemeltető jogosult a Vásárló által leadott megrendelést törölni, továbbá a hozzáférést részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

9.6. A rendelés módosításának lehetőségét a vételár megfizetése után az Üzemeltető nem garantája. Ilyen igény felmerülése esetén a Vásárló írásban veheti fel a kapcsolatot az ala2you.info@gmail.com címen az Üzemeltetővel. A Vásárló tudomásul veszi, hogy abban az esetben, amennyiben a rendelés módosítása lehetséges, az a szállítási határidő megváltozását, illetve a vételár módosulását vonhatja maga után. Az Üzemeltető nem köteles elfogadni olyan módosítási kéréseket, amelyek számára anyagi kárt okoznak, ideértve az elmaradt haszont is.

9.7. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá. Visszamenőleges hatályú módosításra nincs lehetőség.

10. Bankkártyával történő fizetés menetének és feltételeinek részletes leírása

10.1. Bankkártyás fizetés a “Pénztár” menüpontban választható. Bankkártyás fizetés a PAYLIKE rendszerén keresztül történik, ahol a Vásárló a jelenleg elérhető legbiztonságosabb titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. A fizetési megoldásról bővebb információ a Szolgáltató szerverén található: https://paylike.hu/ A tranzakció a PAYLIKE fizetési szerverén történik, ahol a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) kell megadni. A Paylike mindenkori üzletszabályzatának megfelelően a dombornyomott VISA, MasterCard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben a Vásárló bankkártyáján ilyen nem található, a kártya kibocsátó Bankja az illetékes.

10.2. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben lehet fizetésre használni, ha annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

10.3 Utánvétes fizetés a “Pénztár” menüpontban választható. Ebben az esetben a vásárlás költségéhez hozzáadódik az utánvétes szolgáltatás mindenkori díja, melyet a számla végösszegével együtt a futárszolgálatnál kell kiegyenlíteni. Az utánvétes vásárlások fizetési módja az ALA2you mindenkori kiszállítási feladatokat ellátó partnere(i) által meghatározott módon kerülnek lebonyolításra.

11. Panaszkezelés rendje

11.1. Amennyiben a Vevőnek panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az ala2you.info@gmail.com emailcímen vagy az ala2you.com honlapon található elérhetőségek bármelyikén megteheti.

11.2. Az Eladó a szóbeli panaszt haladéktalanul megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Amenyniben a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát, érdemi válaszával egyidejűleg 30 napon belül átadja a Vevőnek. A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt az Eladó egyedi azonosítóval látja el.

11.3. Az írásbeli panaszt az Eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi az Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

11.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén, vagy amennyiben a vita nem rendeződik az Eladóval történt egyeztetés során, panaszával bírósági eljárás kezdeményezhet, illetve hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

11.4.1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségeit az a következő linken érheti el. http://jarasinfo.gov.hu/

11.4.2 Panasza esetén lehetősége van a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

https://www.bekeltetes.hu/

Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a Békéltető Testület eljáró tanácsának elnöke által megküldött értesítésre írásban nyilatkozni a fogyasztónak minősülő Vevő igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását illetően, nyilatkozatában meg kell jelölnie az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, valamint csatolnia szükséges azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével az Eladó a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, Eladó együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

11.4.3. Online vitarendezési platform:

Az Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló 524/2013/EU rendeletével létrehozta az ún. online vitarendezési platformot. E platform célja, hogy elősegítse a fogyasztók és kereskedők közötti jogviták független, pártatlan, átlátható, eredményes, gyors és méltányos, bírósági eljáráson kívüli online rendezését. Az online vitarendezési platform egyablakos ügyintézési pontként működik azon fogyasztók és kereskedők számára, akik a fent hivatkozott EU rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. Az online vitarendezési platform egy interaktív weboldal, amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.

Tájékoztatjuk, hogy az online vitarendezési platformon keresztüli eljárást csak akkor veheti igénybe, ha vitáját első alkalommal próbálja peren kívül rendezni az Eladóval, továbbá peres eljárást nem indított igénye érvényesítése iránt.

Eladó nem köteles elfogadni a platformon keresztül történő ügyintézést, így elutasíthatja az így benyújtott panaszt.

Az online vitarendezési platform elektronikus linkje: http://ec.europa.eu/odr

2021.Március.10.

Cart
  • No products in the cart.
%d bloggers like this: